Treść strony:

A) Wstęp

Warunki handlowe regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751, ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny Republiki Czeskiej (w dalszej części „Kodeks cywilny Republiki Czeskiej”), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (w dalszej części „umowa sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.sapekor.com.

Postanowienia odmienne od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia odmienne uzgodnione w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Zarówno umowa sprzedaży jak i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim. Umowa sprzedaży, która została zawarta, jest przechowywana u sprzedawcy, jednak sprzedawca umożliwi kupującemu wgląd do zawartej umowy sprzedaży na jego wniosek złożony na przykład w formie elektronicznej.

Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych, co nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe zgodnie z poprzednim brzmieniem warunków handlowych.

B) Dane kontaktowe

Sklep internetowy: www.sapekor.com

Przedsiębiorstwo: SAPEKOR s. r. o.

Siedziba spółki: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín

Numer identyfikacyjny spółki: 01874241

Spółka SAPEKOR s. r. o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie (dział C, numer wpisu 56813)

Telefon: +420 595 170 141

e-mail:info@sape­kor.com

Adres korespondencyjny: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín

Godziny otwarcia: Pn – Pt 7:00 – 15:30

Numer rachunku bankowego: 107–8612860227/0100

Sprzedawca bezzwłocznie odpowiada na wiadomości pisemne albo elektroniczne kupującego, maksymalnie w terminie dwóch dni roboczych od doręczenia wiadomości pisemnej albo elektronicznej, z wyjątkiem skarg (por. poniższy punkt Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy).

C) Zawarcie umowy sprzedaży

W celu złożenia zamówienia na towar kupujący wypełnia formularz zamówienia.

Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący będzie miał możliwość skontrolowania i dokonania zmian danych, które wprowadził do zamówienia, również z uwzględnieniem możliwości stwierdzania i usunięcia przez kupującego błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący prześle zamówienie sprzedawcy z pomocą ikony „ZAMÓWIENIE wiążące”. Sprzedawca traktuje dane umieszczone w zamówieniu jako prawidłowe.

Przyjmuje się, iż zamówienie przesłane przez kupującego w sposób bezsprzeczny identyfikuje zamawiany towar, jego cenę, osobę kupującego, metodę płatności za towar oraz jest dla stron umowy wiążącym projektem umowy sprzedaży. Warunkiem obowiązywania zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz oświadczenie kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.

Sprzedawca bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi je za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres elektroniczny kupującego podany w zamówieniu (w dalszej części również jako „poczta elektroniczna kupującego”).

Sprzedawca w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny towaru, zakładanych kosztów transportu) zawsze może zwrócić się do kupującego z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia, na przykład pisemnie (w tym elektronicznie) lub telefonicznie. Stosunek umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym zostaje zawiązany wraz z doręczeniem przyjęcia zamówienia (akceptacji), przesłanego przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej kupującego.

W przypadku, kiedy któryś z wymogów określonych w zamówieniu nie może zostać zrealizowany przez sprzedającego, sprzedający prześle kupującemu wiadomość pocztą elektroniczną ze zmienioną ofertą z podaniem możliwych wariantów zamówienia i poprosi o ustosunkowanie się kupującego.

Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy sprzedaży, a umowa sprzedaży w takim przypadku zostanie zawarta dopiero po zaakceptowaniu jej przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty powstałe podczas wykorzystania środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty łączenia się z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

D) Cena towaru i koszty transportu

Ceny w sklepie internetowym są podawane brutto wraz ze wszystkimi opłatami, z wyjątkiem kosztów dostawy towaru, które zostaną wyszczególnione w koszyku w trakcie składania zamówienia na towar.

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy w Czeskim Cieszynie koszty transportu nie są doliczane.

E) Metody płatności

Sprzedawca przyjmuje płatności w następujący sposób:

 • gotówką w siedzibie spółki,
 • za pobraniem (płatność gotówką) – w przypadku, kiedy kupujący płaci cenę towaru razem z kosztami transportu przy odbiorze towaru od przewoźnika, z tym że towar można przesłać za pobraniem wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej,
 • przelewem bankowym (płatność bezgotówkowa z góry) – w przypadku, kiedy kupujący płaci za towar razem z kosztami transportu przed dostarczeniem towaru, w przypadku płatności przelewem bankowym kupujący podczas składania zamówienia dokona wyboru: „Płatność przelewem”, a sprzedawca prześle kupującemu e-mail z fakturą zaliczkową. Jako symbol VS należy podać numer faktury zaliczkowej,
 • płatność kartą on-line: podczas składania zamówienia kupujący dokona wyboru sposobu płatności „Płatność kartą on-line”, po złożeniu zamówienia kupujący wybierze ikonę „Płacę ON-LINE kartą płatniczą Master/VISA” w wyniku czego zostanie przeniesiony do bramki płatniczej GPWEBPAY.CZ, gdzie dokona transakcji płatniczej. Koniecznie należy sprawdzić poprawność danych sprzedawcy w rubryce „Sprzedawca” oraz czy wysokość płatności jest zgodna z zamówieniem.

Sprzedawca prześle kupującemu dokument księgowy (fakturę) razem z towarem.

F) Dostarczanie towaru

Sprzedawca informuje kupującego, że wysyła towar, tj. przekazuje przewoźnikowi celem dostarczenia go do kupującego.

Sprzedawca informuje kupującego, że transport towaru odbywa się za pośrednictwem spółek przewozowych.

Jeżeli przy towarze znajduje się informacja „dostępny”, sprzedawca przekaże towar przewoźnikowi, w celu dostarczenia dla kupującego, w terminie:

 • w przypadku płatności za pobraniem do dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę,
 • w przypadku płatności przelewem bankowym do dwóch dni roboczych od dnia przypisania ceny za towar włącznie z kosztami transportu na rachunek bankowy sprzedawcy,

jeżeli towar nie jest dostępny, sprzedawca uzgodni z kupującym indywidualny termin dostawy.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru oraz do przeprowadzenia kontroli towaru podczas jego odbioru.

Instrukcję obsługi oraz warunki gwarancji sprzedawca prześle kupującemu w formie elektronicznej w terminie do dwóch dni roboczych od dnia odbioru towaru.

Sprzedawca prześle kupującemu Certyfikat materiału oraz Deklarację właściwości użytkowych w formie elektronicznej w terminie do dwóch dni roboczych od złożenia wniosku, na przykład w formie elektronicznej, o ich przesłanie.

Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego należy towar doręczyć ponownie lub w inny sposób niż został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towaru, ewent. kosztów związanych z innym sposobem doręczenia, podobnie jak kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy opłaty za przechowanie towaru za każdy dzień zwłoki w wysokości 500,– CZK.

G) Uprawnienie użytkownika do odstąpienia od umowy

Kupujący – użytkownik (kupujący, który zawiązuje stosunek umowy ze sprzedawcą poza ramami prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub poza ramami wolnego zawodu) może odstąpić od umowy w terminie do czternastu dni od dnia odbioru towaru, a w przypadku, kiedy przedmiotem umowy jest dostarczenie kilku części, od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru.

Kupujący nie jest zobowiązany do podawania powodu odstąpienia od umowy.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu kwoty odpowiadającej cenie towaru w pełnej wysokości oraz pokrytym kosztom jego dostawy w terminie do czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy w taki sam sposób, w jaki przyjął płatność od kupującego, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej.

Kupujący jest zobowiązany do przesłania lub przekazania sprzedawcy zakupionego towaru w terminie do czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy towaru w stanie nieuszkodzonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych kupującemu przed zwrotem towaru przez kupującego lub wykazania, że odesłał towar sprzedawcy.

Wzór odstąpienia od umowy TUTAJ

H) Jakość towaru oraz prawa i obowiązki w przypadku świadczenia wadliwego

Prawa i obowiązki stron umowy w przypadku wadliwego świadczenia regulują stosowne ogólnie obowiązujące przepisy prawne (szczególnie postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej).

Sprzedawca zapewnia kupującego, że odbierany przedmiot sprzedaży jest wolny od wad.

Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że w czasie, kiedy kupujący odebrał przedmiot

 1. przedmiot posiada właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku takich uzgodnień posiada takie właściwości, które sprzedawca opisał lub które kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy towaru,
 2. przedmiot nadaje się do celów, które sprzedawca podaje lub do których przedmiot tego rodzaju jest zwykle wykorzystywany,
 3. przedmiot jest zgodny pod względem jakości lub wykonania z uzgodnionym wzorem lub próbką, jeżeli jakość lub wykonanie określone według wzoru lub próbki zostały określone,
  • przedmiot dostarczono w uzgodnionej liczbie, zakresie lub masie oraz
  • przedmiot spełnia wymagania przepisów prawnych.

Kupujący zgłosi sprzedawcy roszczenia związane z wadliwym świadczeniem w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby sprzedawcy, ewent. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeżeli kupujący o to wystąpi, sprzedawca w formie pisemnej potwierdzi kupującemu, w jakim zakresie i w jakim czasie jest zobowiązany do wywiązywania się z obowiązków dotyczących wadliwego świadczenia oraz w jaki sposób kupujący może dochodzić swoich praw.

I) Gwarancja

Sprzedawca informuje kupującego, że udziela gwarancji na jakość zgodnie z warunkami gwarancji – pobierz tutaj. 

J) Ochrona danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę, by udostępnione dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, adres do faktury, siedziba, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) zostały przetwarzane przez sprzedawcę i przechowywane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. w sprawie ochrony danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Jeżeli kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu przesyłania informacji handlowych kupującemu.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz informacji, jakie dane kupującego posiada sprzedawca. Kupujący jest również uprawniony do zmiany powyższych danych, ewent. do wyrażenia pisemnego sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest udzielana na czas nieokreślony.

Sprzedawca informuje kupującego, że dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie wydrukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ds. ochrony danych osobowych.

Sprzedawca umożliwi zakup bez rejestracji, przy czym dane niezarejestrowanych kupujących wykorzysta wyłącznie do realizacji umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym, jednak nie w celach marketingowych czy handlowych.

K) Przesłanie warunków handlowych a zapisywanie tzw. plików cookies

Zarejestrowani klienci wyrażają zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedawcy na adres elektroniczny kupującego, a następnie na przesyłanie kupującemu na jego adres poczty elektronicznej informacji handlowych przez sprzedawcę.

Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies na jego komputerze. Jeżeli dokonywanie zakupów poprzez stronę internetową oraz wywiązywanie się przez sprzedawcę ze zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży jest możliwe bez konieczności zapisywania tzw. plików cookies na komputerze kupującego, kupujący w dowolnym czasie może odwołać swoją zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.

L) Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłacenie całej ceny sprzedaży towaru.

Sprzedawca nie jest zobligowany poprzez żadne kodeksy postępowania w stosunku do kupującego w myśl postanowień § 1826, ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a kupującym rozstrzygają powszechne sądy Republiki Czeskiej. Sprzedawca informuje jednak kupującego, iż jest zainteresowany rozstrzyganiem sporów z kupującym na drodze polubownego porozumienia.

Kupujący zgłasza sprzedawcy skargi minimum w formie elektronicznej. Skarga kupującego zostanie rozpatrzona w terminie do czternastu dni od dnia jej doręczenia. Kupującemu przysługuje prawo zwrócenia się z ewentualną skargą do Czeskiej Inspekcji Handlowej. Jeżeli zawiązany stosunek na podstawie umowy sprzedaży wiąże strony umowy z różnych państw, strony umowy uzgadniają, że stosunek ten będą regulować przepisy prawne Republiki Czeskiej.

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 10.10.2016 r.

Szybki kontakt

obchodnik

tel: +420 595 170 141

info@sapekor.com


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.